Nomas Līgums

2020. gada ___ . ______________________, Siguldā

Vārds __________________________________________

Uzvārds ________________________________________

Personas kods ___________________________________

Adrese _________________________________________

turpmāk saukts „Nomnieks” no vienas puses un SIA “DRX”, reģ.Nr. 40103875481, tā darbinieka, kas rīkojas uz pilnvaras pamata _____________________________ personā, turpmāk saukts „Iznomātājs” no otras puses, kopā saukti „Līdzēji”, noslēdza šāda satura līgumu:

1. Līguma priekšmets.

1.1. Iznomātājs iznomā, un Nomnieks pieņem nomā elektrisko motorolleri NIU vai aktīvās atpūtas inventāru, turpmāk sauktu „Inventārs”, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

1.2. Šī līguma priekšmets ir arī pakalpojumi, ja tie iekļauti šajā līgumā.

2. Nomas noteikumi.

2.1. Iznomātājs nodod Nomniekam Inventāru šajā līgumā noteiktajā vietā un laikā.

2.2. Nomnieks atdod Inventāru Iznomātājam šajā līgumā noteiktajā vietā un laikā līdz nomas termiņa beigām. Ja Inventārs netiek atdots noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības uzskatīt Inventāru par nozagtu.

2.3. Inventārs tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri Inventāra bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami pieņemšanas-nodošanas aktā.

2.4. Parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis Inventāru labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.

2.5. Nomnieks atdod Inventāru tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā inventārs tika saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Inventāra apkopi saskaņā ar Iznomātāja apstiprinātu cenrādi vai pēc Iznomātāja speciālistu vērtējuma.

2.6. Nomnieks nav tiesīgs Inventāru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām.

2.7. Nomnieks drīkst izvest Inventāru ārpus Latvijas Republikas robežām tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.

2.8. Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Inventāra lietošanas noteikumiem.

2.9. Nomnieks ir atbildīgs par iznomāto glābšanas līdzekļu lietošanu un, parakstot šo līgumu, apliecina, ka zina, kā ar tiem rīkoties. Nomnieks, kurš saņem Inventāru grupai, apņemas veikt pārējo grupas dalībnieku drošības instruktāžu jautājumā par personīgo glābšanas līdzekļu lietojumu.

2.10. Ja Inventārs nomas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Inventāru atdod Nomnieka vainas dēļ vai bez tās, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktā norādīto Inventāra vērtību un šī līguma nosacījumiem. Nomnieks nedrīkst veikt Inventāra remontu bez Iznomātāja piekrišanas un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka Iznomātājspeciālisti.

2.11. Ja Nomnieks izmanto Inventāru neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam vai bojā to, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt atdot Inventāru pirms nomas termiņa beigām, neatmaksājot Nomniekam nomas maksu.2.12. Iznomātājs neatbild par iznomātā inventāra atbilstību Nomnieka prasmei ar to rīkoties. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no inventāra neprasmīgas lietošanas, apstākļu vai iespējunenovērtēšanas, tai skaitā, bet nenorobežojoties ar Nomnieka mantas zaudējumu vai traumām. Iznomātājs nav atbildīgs par glābšanas darbu organizāciju un nesedz ar tie saistītos izdevumus.

3. Norēķinu kārtība.

3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par Inventāra nomu, kas norādīta pieņemšanas-nodošanas aktā.

3.2. Iznomātājs nodod Inventāru Nomniekam pēc nomas maksas saņemšanas pilnā apmērā.

3.3. Laika vienība nomas maksas aprēķināšanai ir saskaņā ar nomas punktā pieejamo cenrādi. Precīzs laiks tiek norādīts Pieņemšanas – nodošanas aktā.

3.4. Ja Nomnieks nav atdevis Inventāru līgumā noteiktajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu, kas Nomnieku neatbrīvo no līguma izpildes:

3.4.1. Ja līgumā noteiktais nomas termiņš ir pārsniegts nomnieks piemaksā par pārsniegto laiku. Aprēķinos izmantocenrādī norādīto stundu likmi.

3.4.2. Ja līgumā noteiktais nomas termiņš ir bijis viena diena, par nokavējumu, kas pārsniedz 5 (piecas) stundas, tiek aprēķināts līgumsods pēc dienas likmes atbilstoši nolīgtajai dienas nomas maksai;

3.5. Līgumsods un zaudējumu atlīdzība Nomniekam jāsamaksā Iznomātājam ne vēlā kā vienas darba dienas laikā, ja Līdzēji rakstiski nevienojas par citu samaksas termiņu.

3.6. Ja Nomnieks nepiekrīt Iznomātāja aprēķinātajam zaudējumu apmēram un uzņemas patstāvīgi veikt Inventāra remontu vai apkopi, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par Inventāru līdz tā atdošanai lietošanas kārtībā Iznomātājam.

3.7. Ja Nomnieks kavē Iznomātāja noteikto zaudējumu atlīdzību, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par visu apmaksas kavējuma laiku.

3.8. Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot inventāru pirms šajā līgumā noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta.

3.9. Maksājumi izdarāmi skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķinu kontu.

4. Drošības garantijas.

4.1. Iznomātājam ir tiesības prasīt Nomniekam iemaksāt drošības naudu uz nomas laiku Inventāra vērtības pilnā vai daļējā apmērā, vai arī pieņemt citus drošības garantus. Drošības naudu Nomnieks iemaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē, kas tiek norādīts pieņemšanas-nodošanas aktā.

4.2. Iznomātājam ir tiesības no drošības naudas bezstrīdus kārtībā ieturēt visus šajā līgumā noteiktos maksājumus, kas nav savlaicīgi veikti, un segt Nomnieka radītos zaudējumus.

4.3. Ja Nomnieks ir izpildījis šī līguma noteikumus, Iznomātājs atmaksā drošības naudu pilnā apmērā, kas tiek norādīts pieņemšanas-nodošanas aktā.

5. Līguma darbības laiks.

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja līdzēji par to rakstiski vienojas.

6. Nobeiguma noteikumi.

6.1. Ja Nomnieks nepilda šī līguma noteikumus un savlaicīgi neveic maksājumus, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod maksājumu iekasēšanu pirmstiesas ceļā (inkasso) vai parāda piedziņu tiesas ceļā trešajai personai, un Nomnieks apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar kavēto maksājumu iekasēšanu vai parāda piedziņu. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod trešajai personai datus par Nomnieku un Galvotāju, kas ir Iznomātāja rīcībā, maksājumu iekasēšanas vai parāda piedziņas procedūras nodrošināšanai.

6.2. Strīdi starp pusēm tiks risināti savstarpēji vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai griežoties Latvijas Republikas tiesā.

6.3. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Jebkādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem.

6.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens ir Iznomātājam un otrs Nomniekam.

6.5. Parakstot šo līgumu, Līdzēji pieņem to par saistošu un izpildāmu

7. Datu aizsardzība.

7.1.Nomnieks neiebilst, ka iznomātājs fiksē nomnieka uzrādīto personas apliecību vai vadītāja apliecību ar viedīerīci un patur to līdz šis līgums izpildīts pilnā apmērā.7.2.Iznomātājs nenodos nomnieka datus trešajām personām, ja tas nav nepieciešams šā līguma izpildes nodrošināšanai.